Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
qcharska
qcharska
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
qcharska
7335 d69b 390
Reposted fromoll oll viasznur sznur
qcharska
wpływam na parkiet jak rozgrzany wosk, zadaje cios
— Bitamina
2490 55bc 390

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks viaszarakoszula szarakoszula
qcharska
qcharska
qcharska
qcharska
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
qcharska
6751 ad28 390
Reposted fromtoskalatte toskalatte viaszarakoszula szarakoszula
qcharska
qcharska
6743 dfaa 390
Reposted fromxanth xanth viajemkartofle jemkartofle
qcharska
7706 9ce8 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajemkartofle jemkartofle
qcharska
qcharska
qcharska
qcharska
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
qcharska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl