Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
qcharska
0595 2c28 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
qcharska
7986 fae9 390
qcharska
qcharska
1055 368d 390
Reposted fromtfu tfu viarudgierd rudgierd
qcharska
qcharska
Reposted fromgruetze gruetze viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
3413 0f87 390
Reposted fromnatnatbunbun natnatbunbun viajemkartofle jemkartofle
qcharska
4555 a4fb 390
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viasznur sznur
qcharska
3991 8416 390
Reposted fromtichga tichga viasznur sznur
qcharska
0479 f478 390
Reposted fromtfu tfu viarudgierd rudgierd
qcharska
qcharska
qcharska
0095 f704 390
Reposted fromJapko Japko viajemkartofle jemkartofle
qcharska
3101 761e 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viajemkartofle jemkartofle
qcharska
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
qcharska
2953 2bb8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwice twice
qcharska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl