Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
qcharska
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
qcharska
qcharska
qcharska
0644 569f 390
Reposted fromtwice twice viatwice twice
qcharska
qcharska
7000 ba6e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajemkartofle jemkartofle
3374 c9e6 390
Reposted frombrumous brumous viatwice twice
1729 94ae 390

franryott:

I actually can’t cope with this

qcharska
qcharska
6082 652f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viajemkartofle jemkartofle
qcharska
0983 155a 390
Reposted fromwyczes wyczes viajemkartofle jemkartofle
qcharska
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
qcharska
2591 7f13 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
qcharska
qcharska
qcharska
qcharska
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

qcharska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl