Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
qcharska
2591 7f13 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
qcharska
qcharska
qcharska
qcharska
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

qcharska
qcharska
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
qcharska
qcharska
qcharska
1980 5288 390
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
qcharska
qcharska
qcharska
0608 9001 390
Reposted fromTamahl Tamahl viajemkartofle jemkartofle
qcharska
0512 d398 390
Reposted frompiehus piehus viajemkartofle jemkartofle
qcharska
qcharska
0729 587b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajemkartofle jemkartofle
qcharska
qcharska
9982 3ad1 390
Reposted fromzciach zciach viaszarakoszula szarakoszula
qcharska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl